شاسی تلفنی ۶ پایه هوکHOOK

800 تومان

شاسی های تلفنی معروف به کلید HOOK  هوک هستند و از آن ها برای قطع وصل کردن جریان برق استفاده میکنند همچنین کاربر این نوع کلید فقط در صنعت مخابرات و تلفن نمیباشد از این کلید در 

صنعت رباتیک ،ربات های مقدماتی استفاده میشود 

موجود در انبار