تجهیزات جانبی سازه های سوراخ دار

200 تومان400 تومان

مته گیر و شوتر و دایره جزو تجهیزات کمکی حساب میشوند جدا از مصارفی که روی نام های انها است مصارفی مختلفی دارند که بر اساس خلاقیت شما تایین میشود.

پاک کردن