ترانزیستور خانواده FET

در آموزش ترانزیستور خانواده FET و انواع آن می خواهیم بیشتر شماها را با ترانزیستور...

  هادی رحمتی

دقیقه
مطالعه

35
مشاهده

6490  

ترانزیستور دو قطبی یا BJT

پس از ورود به دنیای الکترونیک لازم است شما با قطعات پر کاربرد و مهمی...

  زهرا خلیل نژاد

دقیقه
مطالعه

30
مشاهده

7174  

تنظیم کننده های ولتاژ یا رگولاتور ولتاژ

پس از ورود به دنیای الکترونیک و آشنایی با قطعاتی مانند مقاومت، دیود و... که...

  زهرا خلیل نژاد

دقیقه
مطالعه

30
مشاهده

26318  

سری و موازی

قبل از ورود به دنیای الکترونیک باید با انواع مدار سری و موازی و مفاهیمی...

  زهرا خلیل نژاد

دقیقه
مطالعه

25
مشاهده

25863  

مفهوم ولتاژ و جریان و قانون اهم

قبل از ورود به دنیای الکترونیک لازم است شما با قانون اهم و مفاهیم مهم...

  زهرا خلیل نژاد

دقیقه
مطالعه

10
مشاهده

25232  

مقاومت و انواع آن

قبل از ورود به دنیای الکترونیک باید با قطعات پسیوی مانند مقاومت و انواع آن...

  زهرا خلیل نژاد

دقیقه
مطالعه

32
مشاهده

25000  

خازن و انواع آن

قبل از ورود به دنیای الکترونیک باید با قطعات پسیوی مانند خازن و انواع آن...

  زهرا خلیل نژاد

دقیقه
مطالعه

29
مشاهده

22479  

دیود و انواع آن

قبل از ورود به دنیای الکترونیک باید بدانید دیود چیست و چطور کار میکند. همچنین...

  زهرا خلیل نژاد

دقیقه
مطالعه

29
مشاهده

22024  

سلف

قبل از ورود به دنیای الکترونیک باید با قطعات پسیوی مانند سلف و انواع آن...

  زهرا خلیل نژاد

دقیقه
مطالعه

16
مشاهده

20789