نکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت دوم

به نام خدا

مقدمه

نکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت دوم

با نکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت دوم در خدمت شما دوستان عزیز هستم .

در قسمت قبلی آموزش با برخی دستورات و نکات لازم ترمینال آشنا شدید .

در ادامه با برخیدیگر از نکات و دستورات ترمینال رزبری پای  آشنا می شویم .

 • دستورات مربوط به فایل و دایرکتوری

ls : لیست محتویات مسیر جاری ( مسیری که در آن هستیم ) شامل تمامی فایل و فولدر ها

 

pi@raspberrypi:~ $ cd Desktop
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test.txt

 

 

ls –l : دستور ls همراه با سوئیچ l محتویات مسیر جاری را با اطلاعات کامل نمایش میدهد .

 

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 15 10:43 RaspberryPi
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 15 10:42 ROBOTAFZAR
-rw-r--r-- 1 pi pi  0 Jul 15 10:43 test.txt

 

ls -a : دستور  ls همراه با سوئیچ a تمامی محتویات حتی محتویات مخفی را نیز نمایش میدهد . ( فایل ها و فولدر های مخفی یک نقطه قبل نام خود دارند )

pi@raspberrypi:~ $ cd Desktop
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls -a
. .. RaspberryPi ROBOTAFZAR test.tx

 

ls –al : ترکیبی از ls –l و ls –a

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls -al
total 16
drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 Jul 15 10:43 .
drwxr-xr-x 23 pi pi 4096 Jul 15 15:10 ..
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 15 10:43 RaspberryPi
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 15 10:42 ROBOTAFZAR
-rw-r--r-- 1 pi pi  0 Jul 15 10:43 test.txt

 

ls –f : لیست محتویات مسیر جاری با فرمت

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls -f
. RaspberryPi .. ROBOTAFZAR test.txt

 

cd dir : تغییر مسیر جاری به ادرس مورد نظر ( به جای dir ادرس را وارد کنید )

cd :  مسیر جاری را به home باز میگرداند . ( مسیر اصلی برای هر کاربر متفاوت است که پوشه های شخصی و تنظیمات در آن جا قرار میگیرند ). برای بازگشت کافی است تا ( .. ) در جلوی cd قرار دهیم. هر  ( .. ) یک فولدر ما را باز میگرداند .

به عنوان مثال ../.. دو فولدر به عقب باز میگرداند و cd ~ ما را به ابتدایی ترین مسیر باز میگرداند .

pwd : نمایش مسیر جاری

pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop Documents Downloads MagPi Music Pictures Public python_games Templates Videos
pi@raspberrypi:~ $ cd Desktop/
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cd ROBOTAFZAR/
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR $ pwd
/home/pi/Desktop/ROBOTAFZAR
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR $ cd ..
pi@raspberrypi:~/Desktop $ pwd
/home/pi/Desktop
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cd ROBOTAFZAR/
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR $ cd ../..
pi@raspberrypi:~ $ pwd
/home/pi

 

mkdir dir : ساخت یک دایرکتوری یا شاخه ( بجای dir نام یا نام و ادرس پوشه ای که میخواهیدبسازید را وارد کنید ) .

rmdir dir : حذف شاخه یا دایرکتوری ( بجای dir نام یا نام و ادرس پوشه ای که میخواهید حذف کنید را وارد کنید ) . اگر دستور rm را با  سوئیچ –r استفاده کنیم دایرکتوری با تمامی محتوی آن حذف می شود . اگر به هر دلیلی در حذف کردن دایرکتوری به مشکلی برخورد کردیم میتوانیم از سوئیچ –f  استفاده کنیم .

سوئیچ  -rf نیز همین عمل را انجام میدهد .

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ mkdir t1
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR t1 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cd t1
pi@raspberrypi:~/Desktop/t1 $ mkdir 1
pi@raspberrypi:~/Desktop/t1 $ mkdir 2
pi@raspberrypi:~/Desktop/t1 $ ls
1 2
pi@raspberrypi:~/Desktop/t1 $ rmdir 1
pi@raspberrypi:~/Desktop/t1 $ ls
2
pi@raspberrypi:~/Desktop/t1 $ cd ..
pi@raspberrypi:~/Desktop $ rm -r t1
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test.txt

 

rm name : حذف فایل ( به جای name نام یا نام و ادرس فایلی که میخواهید حذف کنید را باپسوند آن وارد کنید ) .

cp file1 file2 : کپی کردن فایل در مسیر دیگر . ( به جای file1 نام و مسیر مبدا و به جای file2 نام و مسیر مقصد را وارد کنید ) .

cp –r dir1 dir2 : کپی کردن دایرکتوری در مسیر دیگر . ( به جای dir1 نام و مسیر مبدا و بجای dir2نام و مسیر مقصد را وارد کنید ) .

cp file dir : کپی کردن فایل با همان نام در مسیر دیگر (  file نام فایل و dir مسیر دایرکتوری مقصد است ) .

mv file dir : جا به جایی ( عملا cut کردن ) فایل مورد نظر با همان نام در مسیر دیگر . ( file نامفایل و dir مسیر دایرکتوری مقصد است ) .

mv file1 file2 : جابجایی فایل به مسیر دیگر ( به جای file1 نام و مسیر مبدا و به جای file2 نام و مسیر مقصد را وارد کنید ) .

mv dir1 dir2 : جا به جایی دایرکتوری در مسیر دیگر . ( به جای dir1 نام و مسیر مبدا و به جای dir2 نام و مسیر مقصد را وارد کنید ) .

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ mkdir test1
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test1 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ mv test1 test2
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cp test.txt ROBOTAFZAR
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cd ROBOTAFZAR/
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR $ ls
test.txt

 

ln –s filelink : ساخت لینک از فایل [ عملا ساخت shortcut از فایل ] ( بجای flielink آدرس فایل مورد نظر را وارد کنید . )

toch file : ساخت فایل ( بجای file نام یا نام و آدرس فایل مورد نظر به همراه فرمت آن وارد کنید )

cat>flie : نوشتن متن در فایل متنی ، برای اتمام نوشتن و بازگشت به محیط ترمینال از کلید های  ctrl+c   یا ctrl+d استفاده کنید . ( بجای file نام یا نام و ادرس فایل مورد نظر را وارد کنید ) .

cat file : نمایش محتویات فایل متنی ( بجای file نام یا نام و ادرس فایل را وارد کنید ) .

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ touch t1.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cat>t1.txt

this is a test massage for teminal.

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR t1.txt test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cat t1.txt

this is a test massage for teminal.

pi@raspberrypi:~/Desktop $

 

more file : نمایش محتویات فایل به صورت کم کم ( برای فایل با محتویات زیاد )

command | more : نمایش خروجی به صورت دستور به صورت کم کم

less file : نمایش محتویات فایل به صورت صفحه به صفحه ( برای فایل با محتویات زیاد )

command | less : نمایش خروجی به صورت صفحه به صفحه

head file  : نمایش ۱۰ خط اول یک فایل

head -20 file : نمایش ۲۰ خط ابتدایی فایل مورد نظر

tail file : نمایش ۱۰ خط انتهایی فایل مورد نظر

tail –۲۰ file : نمایش ۲۰ خط فانتهایی فایل مورد نظر

xdg-open file : نمایش یا اجرای فایل در محیط گرافیکی سیستم عالم [ این دستور نرم افزار لازمبرای اجرای فایل را به صورت پیش فرض تشخیص میدهد و به آن دستور میدهد تا فایل مورد نظر را اجرا کند .] ( بجای file نام یا نام و ادرس فایل را با پسوند آن وارد کنید ) .

 

[hot_posts]

 • بخاطر سپردن مسیر

بعضی مواقع در مسیری قرار داریم و میخواهیم بعد از انجام عملیاتی در مسیر دیگر ، بار دیگر به همان قسمتی که بودیم باز گردیم . اما تایپ کردن دوباره مسیر سخت و یا بسیار طولانی است و امکان اشتباه در تایپ نیز وجود دارد . برای حل این مشکل میتوان از دستورات زیر استفاده کرد .

pushd dir : مسیر مورد نظر را به خاطر میسپارد . ( بجای dir آدرس مورد نظر را وارد کنید و یا برای میسر جاری بجای dir از ~ استفاده کنید . )

popd : تایپ این دستور برابر با آدرس مسیر ذخیره شده است .

pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
RaspberryPi ROBOTAFZAR t1.txt test2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cd ROBOTAFZAR
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR $ ls
test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR $ mkdir t2
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR $ ls
t2 test.txt
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR $ cd t2
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR/t2 $ pushd ~
~ ~/Desktop/ROBOTAFZAR/t2
pi@raspberrypi:~ $ pwd
/home/pi
pi@raspberrypi:~ $ popd
~/Desktop/ROBOTAFZAR/t2
pi@raspberrypi:~/Desktop/ROBOTAFZAR/t2 $ pwd
/home/pi/Desktop/ROBOTAFZAR/t2

 

 • دستورات مجوز ( سطح دسترسی ) فایل

chmod octal file : تغییر مجوز یک فایل با استفاده از کد مجوز های یک فایل را سطح دسترسی ان مشخص میکند . سطح دسترسی میتواند خواندنی (عدد ۴ یا r ) ، نوشتنی ( عدد ۲ یا w ) و یا اجرایی ( عدد ۱ یا x ) باشد که سطح دسترسی یک فایل با جمع کردن این اعداد بدست می آید . یعنی سطح دسترسی ۷ تمامی موارد را شامل می شود .

البته میتوان از حرف هم بجای اعداد استفاده کرد . یعنی بجای عدد ۷ از rwx استفاده کرد . هر فایل دسترسی آن برای سه کاربر روت ، گروه و عمومی تعریف می شود که از روش عددی یا حروف استفاده میکند و این اعداد یا حروف در کنار هم سطح دسترسی یک فایل را مشخص میکنند.

به مثال های زیر توجه کنید .

chmod 777 file یا chmod -rwx -rwx -rwx file :

مجوز خواندن ، نوشتن و اجرا کردن را به هر سه کاربر روت ، گروه و عمومی میدهد .

chmod 755 file یا chmod -rwx -rw -rw file :

مجوز خواندن ، نوشتن و اجرا کردن برایکاربر روت و مجوز خواندن و اجرا کردن برای کاربران گروه و عمومی .

 جمع بندی :

درنکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت دوم با دستورات بیشتری آشنا شدیم

تا حدودی یاد گرفتیم چگونه با ترمینال فایل ها را مدیریت کنیم .

در آموزش بعدی با برخی دیگر از دستورات کاربردی مانند کار با فایل های

فشرده ، دستورات شبکه ، نصب برنامه با ترمینال و نصب نرم افزار synaptic آشنا می شویم .

 

امید وارم ازنکات و دستورات ترمینال رزبری پای قسمت دوم لذت برده باشید 

[wp_ulike]
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید:
تعداد علاقه مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده اند: 0 نفر
دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *